Wet en regelgeving


Wij volgen bij De Wiebelwagen de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Hoe en waarom verzamelen wij informatie

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  •         Uw aanvraag af te handelen en bij akkoord te accorderen in onze planning.

  •         Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.

  •         U de facturen te sturen per mail en de automatische incasso uit te voeren.

  •         Het versturen van nieuwsbrieven

  •         Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. Denk hierbij aan het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

  •        Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan het FIOD)

Voor de bovenstaande doelstellingen die betrekkingen hebben op een kindplaats kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  •         Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, geboortedatum, BSN, rekeningnummers

  •          Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen

 

Daarnaast is er ook een registratie van de medewerksters voor het aangaan van arbeidscontracten. Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens:

·         Kopieën diploma’s, kopie ID, bankrekeningnummer en naw gegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door De Wiebelwagen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen vanwege de wettelijke verplichting in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

·         Alle personen die namens De Wiebelwagen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         De verwerking van de persoonsgegevens ligt bij de beheerders. Zij zullen zich ten allen tijden houden aan de wetgeving en het protocol gegevensbescherming wat opgesteld is door ons, daarnaast bezitten ze  over een VOG welke ook gescreend wordt m.b.t. het functieaspect informatie.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en er wordt altijd uitgelogd aan het eind van de dag;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

·         Bijna alle medewerkers hebben beperkt inzicht in uw gegevens, alleen de beheerders kunnen alle gegevens inzien.

·         We zullen ten allen tijden voldoen aan de meldingsplicht voor datalekken.

 

Aan wie verstrekken wij uw gegevens

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. Daarnaast voor medewerkers moet u denken aan arbodienst en verzuimverzekering. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Deze zijn door u online in te zien in uw Bitcare app. Bij onjuistheden kunt u een verzoek tot wijziging doen. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen hierover, dan kunt u ons uw vraag stellen via het emailadres: info@dewiebelwagen.nl.

 

Wijzigingen

Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.