Persoonlijke competenties

Binnen ons kinderdagverblijf staan wij ervoor kinderen de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen, waarbij het zowel gaat om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de kinderen als om de ontwikkeling van hun talenten. Persoonlijkheidsontwikkeling gaat bijvoorbeeld over steeds meer zelfstandig kunnen zijn, zelfvertrouwen ontwikkelen en frustratietolerantie (tegen een stootje kunnen). Het betekent ook een eigen identiteit ontwikkelen en steeds beter weten wat je wilt en wat je wel en niet goed kunt. Talentontwikkeling kan op allerlei gebieden plaatsvinden, waaronder op cognitief, motorisch en creatief terrein.

In de praktijk wordt dit als volgt toegepast:

  • Er wordt goed gekeken wat kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, waarna dit aangeboden wordt. Er wordt afgewisseld tussen het bieden van sturing, spelverrijking en vrijlaten bij het spelen.
  • De pedagogisch medewerksters hebben oog voor de interesses en behoeften van elk individueel kind en weten tegelijk het groepsproces en de activiteiten zo te organiseren dat iedereen aan bod komt. De pedagogisch medewerksters geven de kinderen op tal van gebieden stimulans. Kinderen zijn vaak intrinsiek gemotiveerd om nieuwe dingen te leren, maar komen verder wanneer de pedagogisch medewerkster hen af en toe een zetje ‘over de drempel’ geeft.
  • Er wordt gezorgd voor een goed ingerichte binnen en buiten ruimte waar verschillende activiteiten uitgevoerd kunnen worden zonder dat kinderen elkaar erg storen. Verder is er een diversiteit aan speelmaterialen aanwezig op de groepen.
  • Er is ruimte voor een breed scala aan activiteiten. Dat kunnen activiteiten zijn die kinderen op eigen initiatief ondernemen, maar ook aangeboden worden door de pedagogisch medewerksters. Hierbij maken we gebruik van het voorschoolse programma Piramide, waarmee een diversiteit aan activiteiten aangeboden wordt, waarmee de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd.
  • Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt, waardoor er meer gerichte individuele aandacht mogelijk is. Activiteiten kunnen op die manier aangeboden worden op een manier die past bij de ontwikkelingsfase en interesse van de verschillende kinderen.