Sociale competenties

De setting binnen ons kinderdagverblijf is een prachtige omgeving voor kinderen om zich in talrijke sociale situaties te bevinden. De hele dag wisselen verschillende sociale situaties elkaar af, waarin kinderen kunnen oefenen en experimenteren met diverse sociale gedragingen. Binnen de Wiebelwagen staan wij ervoor sociaal gedrag te stimuleren en een gevoel van saamhorigheid te creëren. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling als sociaal ‘wezentje’, en stimuleren de ontwikkeling van een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen.

In de praktijk wordt dit als volgt toegepast:

  •  De kinderen maken binnen de Wiebelwagen deel uit van een groep. Ze nemen de hele dag deel aan het groepsproces en een diversiteit aan sociale situaties.
  • De kinderen observeren de hele dag volwassenen en andere kinderen gedurende diverse sociale interacties. 
  • De hele dag door vinden er sociale interacties en situaties plaats waarin kinderen oefenen en experimenteren met een legio aan sociale vaardigheden.
  • De pedagogisch medewerksters stimuleren en begeleiden de kinderen in sociale interacties. 
  • De pedagogisch medewerksters creëren gedurende de dag situaties waarin kinderen gestimuleerd worden dingen samen te doen, elkaar te helpen, conflicten op te lossen, etc. 
  • Pedagogisch medewerksters communiceren met de kinderen en stimuleren de kinderen ook onderling te communiceren.