Oudercommissie


De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de Wiebelwagen. We overleggen regelmatig met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven we gevraagd en ongevraagd advies over allerhande onderwerpen.

Als oudercommissie komen wij vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, je bent van harte welkom om deze bij te wonen als ouder.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht De Wiebelwagen te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • ·        Het pedagogisch beleidsplan
  • ·        Voedingsaangelegenheden
  • ·        Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • ·        Openingstijden
  • ·        Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • ·        Prijs van de kinderopvang
  • ·        Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Ook vinden wij het van belang dat de christelijke identiteit van het kinderdagverblijf goed gewaarborgd blijft.

Hoe kun je de oudercommissie bereiken?
De oudercommissie zet zich in voor je kind. Dus als je vragen of suggesties hebt over de opvang, dan staan wij daar altijd voor open. Je kunt ons bereiken via ocleusden@dewiebelwagen.nl of spreek één van ons aan op de Wiebelwagen.

Leden oudercommissie


Claudia Boonen

Karin ter Beek

Miriam ter Brake