Oudercommissie Ederveen

De oudercommissie heeft als doel om de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ouders kunnen via de oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en organisatie van de Wiebelwagen. We overleggen regelmatig met de directie over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij geven we gevraagd en ongevraagd advies over allerhande onderwerpen.

Als oudercommissie komen wij 4 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, deze vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom op deze bij te wonen als ouder. Ook is er een werkplan opgesteld. 

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie het recht De Wiebelwagen te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico-inventarisatie
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • prijs van de kinderopvang
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.
  • Daarnaast vinden wij het van belang dat de christelijke identiteit van het kinderdagverblijf ook goed blijft gewaarborgd.

Hoe kunt u de oudercommissie bereiken?
De oudercommissie zet zich in voor je kind. Dus als je vragen of suggesties heeft over de opvang, dan staan wij daar altijd voor open. Je kunt ons bereiken via oudercommissie.ederveen@dewiebelwagen.nl of spreek één van ons aan op de Wiebelwagen.

Leden oudercommissie:

Eliza Erkelens (voorzitter):Gerda van Tongeren-Roelofsen (secretaris):


 Lydia van den Brandhof:


 Marinka van den Bosch